Showing all 5 results

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

สำหรับใครที่มีตัวกล้องแล้วต้องใช้สินค้าตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยก็คือ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR) ที่จะช่วยในการในภาพกล้องทั้งหมดมาแสดงในหน้าจอและที่สำคัญช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลงใน HDD. มีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น 4 ช่อง, 8 ช่อง, 16 ช่อง, 32 ช่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนกล้องที่ใช้


แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถนำตัวเครื่องบันทึกระบบ hd นี้มาใช้กับตัวกล้องระบบ ip camera ได้เพียงแต่การนำมาใช้ด้วยกันจะมีข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งการนำมาประยุกต์ใช้แบบนี้นั้นเหมาะกับการ ที่เรามีกล้องระบบhdอยู่แต่ไม่ต้องการเดินสายให้ยุ่งยาก